Obraz 290
beskid ssm

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy z siedzibą w Rajczy 374, 34-370 Rajcza.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pobytu, realizacji procesu rezerwacji, realizacji procesu meldunkowego, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia regulaminu placówek lub obowiązujących przepisów prawa. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług.

Administratorzy zapewniają, że dane osobowe uczestników pobytu nie są udostępniane osobom trzecim  i jednocześnie zachowują prawo udostępniania danych podmiotom upoważnionym oraz w przypadku przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Uczestnicy pobytu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i  usunięcia.